Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalter

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.3.1. 4

Kväve är ett viktigt växtnäringsämne vid uppbyggnad av organiskt material. Tillförsel av kväve anses oftast vara den största orsaken till övergödning av våra kustvatten. Kväve tillförs vattnen genom nedfall från luften, läckage från jordbruks- och skogsmark samt via avloppsutsläpp.

Totalkvävehalter i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden i augusti.

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt

Kommentar

Större delen av mätningarna under den senaste 10-årsperioden har visat på höga kvävehalter i samtliga fyra fjärdar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>450 µg/l

1

 Hög halt

360–450 µg/l

2

 Medelhög halt

310–360 µg/l

3

 Låg halt

250–310 µg/l

4

 Mycket låg halt

<250 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27