Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.3.1

Ekologisk status i kustvatten

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Det är framför allt kustvattnens biologiska egenskaper samt innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade kustvattnen (fjärdarna) i Botkyrka, totalt fyra stycken, som uppnår god ekologisk status. Kustvattnen är Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Rad-id Ekologisk status i kustvatten Senaste värdet (%) Datum

0

Måttlig ekologisk status

 100

2019

1

Otillfredsställande ekologisk status

 0,00

2019

2

Dålig ekologisk status

 0,00

2019

3

God ekologisk status

 0,00

2019

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Ingen av fjärdarna klarar idag kriterierna för god ekologisk status. Himmerfjärden, Kaggfjärden och Hallsfjärden och Näslandsfjärden klassas samtliga till måttlig ekologisk status.

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: