Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status i vattendrag

Indikator SE. 4.1. 2

Havs- och vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), Brinkbäcken och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga prioriterade ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Senaste värdet:
20 % (2023)
Utgångsvärde:
33 % (2019)

Kommentar

Fyra av de fem statusklassade vattendragen uppnår inte god kemisk status 2021. I samtliga fall beror det på att halterna av PFOS (perfluoroktansulfonsyra) är för höga. Under 2020 tillkom två statusklassade vattendrag: Brinkbäcken och Axån. Brinkbäcken är det vattendrag som har god status.

Ämnen som överskrider haltgränserna för god kemisk status i samtliga svenska vattenförekomster (kvicksilver och bromerad difenyleter) är undantagna i denna bedömning.

Uppdaterad: 2023-09-22