Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.1

Fosforkoncentration

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, rullande treårsmedelvärde.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Snäckstaviksbäcken

 112

2019

1

Älvestaån

 101

2019

2

Kagghamraån

 46,0

2019

3

Tumbaån

 39,0

2019

4

Malmsjöns utlopp

 29,0

2019

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån och Malmsjöns utlopp minskat medan fosforhalterna i Kagghamraåns mynning ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: