Gå direkt till sidans innehåll

Mälaren - Rödstensfjärden

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Delområde SE. 4.2. 24

Rödstensfjärden är en fjärd i Mälaren som sträcker sig ungefär 11 km från sundet mellan Helgö och norra delarna av Salems kommun i väster till ön Estbröte mellan Ekerö och Vårberg i öster och ner i Fittjaviken i sydöst. Vattenförekomsten delas mellan Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Salem och Stockholms kommuner. Tidigare var Rödstensfjärden en del av vattenförekomsten Mälaren-Stockholm.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö, och den åttonde största i Europa. Mälarens avrinningsområde är ungefär 5 procent av Sveriges yta, och där bor över en och en halv miljon människor. Sex län och ett 60-tal kommuner ligger helt eller delvis inom avrinningsområdet, som är ungefär 22 600 km² stort. Mälaren används både som recipient för renat avloppsvatten och som dricksvattentäkt för över två miljoner människor. Kring sjön finns många industrier och mycket jordbruksmark och flera större städer som Stockholm, Uppsala och Västerås. Mälaren används för båttransporter och yrkesfiske. Sjön mycket värdefull för rekreation och biologisk mångfald. Mälaren är också känslig för saltvatteninträngning, som kan bli följden av höjd havsvattenyta i Östersjön på grund av varmare klimat.

Norsborgs vattenverk tar sitt vatten ifrån Rödstensfjärden på 11 meters djup. Det försörjer cirka 750 000 människor i centrala och södra Stockholmsområdet med dricksvatten.

Miljöövervakningen i Mälaren organiseras och samordnas genom Mälarens vattenvårdsförbund, där Botkyrka kommun är en av närmare 50 medlemsorganisationer. Förbundet bildades 1998, men miljöövervakning av Mälaren har skett årligen ända sedan 1965. På 60-talet fanns det stora problem med övergödning, något som förbättrades då reningsverken införde kemisk fällning på 70-talet. Idag har Mälaren god ekologisk status i de östligare delarna, medan de västligare delarna har klassats till måttlig status och de norra till otillfredsställande. Ingen ordinarie provtagningspunkt ligger i Rödstensfjärden, utan den närmast belägna punkten är Södra Björkfjärden, i den i väst angränsande Prästfjärden. Miljöövervakning utförs också av Stockholm Vatten, som både övervakar råvattentäkten, recipientkontroll och utsläpp av vattenverksslam i Norsborg.

Rödstensfjärden når god ekologisk status, men den uppnår inte god kemisk status, vilket beror på förekomst av bromerad difenyleter och kvicksilver, som överskrids i alla Sveriges ytvatten.

Uppdaterad: 2022-08-16