Gå direkt till sidans innehåll

Lilla Skogssjön

Delområde SE. 4.2. 20

Lilla Skogssjön är som namnet antyder omgiven av skog och som domineras av Pålamalms isälvsavlagringar i öster. Längs stranden finns myrmark i väster och ett fåtal hus i söder och öster.

Sjön får sitt vatten från Hanvedsmossen och Stora Skogssjön. Från Lilla Skogssjön rinner vattnet vidare till Uringeån och Kagghamraån som är en av länets viktigaste reproduktionslokaler för havsöring. Sjön är uppdämd av en dammanordning (hålldamm) för att försäkra vattentillgång året om i Uringebäcken. Hålldammen tillåter passage av fisk.

Lilla Skogssjön är ursprungligen en näringsfattig sjö, vars vatten genom mänsklig påverkan har tillförts näringsämnen såsom kväve och fosfor. Idag är sjön måttligt näringsrik. Vattnet har även en hög halt av humusämnen, vilket ger vattnet en mörkare, brunaktig nyans. Sjön är grund och har en riklig vegetation av sjösäv på sin mjukbotten. Söder om sjön finns en källa.

Inom avrinningsområdet finns eller har funnits flera olika storskaliga täktverksamheter, som dricksvatten-, grus-, berg- och torvtäkter.

Lilla Skogssjön är mindre än 1 km², men räknas ändå som vattenförekomst enligt VISS, då den förstärker en grundvattenförekomst som används för reguljär kommunal dricksvattenförsörjning.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-09-26