Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön Gladö

Delområde SE. 4.2. 15

Kvarnsjö Gladö får vatten från omgivande skog och bebyggelse, samt via en bäck från den uppströms liggande Hacksjön. Merparten av sjön ligger i Huddinge kommun. Kvarnsjön har sitt utlopp i nordost via Kvarnbäcken och Ebbadalsdiket till Orlången och tillhör Tyresåns avrinningsområde. I Kvarnbäcken står fortfarande stengrunden efter den gamla vattenkvarnen, som har gett sjön dess namn. Sjöns vattenstånd regleras vid utloppet. På Botkyrkas sida av sjön består omgivningarna av skog och en mindre del jordbruksmark. På Huddingesidan hittar man sommarstugeområdet Gladö Kvarn, där många även bor året runt, som påverkar sjöns näringsstatus. Den naturligt näringsfattiga sjön har idag en fosforhalt som är två till tre gånger högre än i andra skogssjöar inom området som saknar kringliggande bebyggelse.

Kvarnsjön har en anmärkningsvärt riklig förekomst av stor dammussla. Även andra musselarter finns i sjön. Flodkräfta fanns i sjön fram till 1992/1993, då Kvarnsjön drabbades av kräftpest. Signalkräfta planterades in 1994 och har därefter planterats ut även i slutet på 1990-talet. Många vitfåglar från Sofielundsdeponien rastar i sjön.

Sjön utnyttjas som bad och fiskesjö samt för skid- och skridskoåkning. På sjön råder det förbud att framföra motordriven båt.

Huddinge kommun äger större delen av sjön och Gladökvarns Fiskevårdsförening arrenderar fiskerätten av kommunen. Sjön är inte upplåten för sportfiske av andra än Gladökvarns Fiskevårdsförenings medlemmar.

Kring den del av sjön som ligger i Botkyrka kommun är strandskyddet utökat till 300 meter.

Sjön ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet.

För mer information om Kvarnsjön, besök Tyresåsamarbetets webbplats.

Lodkarta
Lodkarta Kvarnsjön-Gladö

Uppdaterad: 2023-12-08