Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.2

Kemisk status i sjöar

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos sjöar som är större än 1 km2. I Botkyrka gäller detta nio sjöar. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Kemisk status Senaste värdet (%) Datum

0

Ej god kemisk status

 67

2019

1

God kemisk status

 33

2019

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

Sex av nio statusklassade sjöar i Botkyrka uppnår inte god kemisk status år 2019, det är: Mälaren (Rödstensfjärden), Albysjön, Aspen, Bornsjön, Tullingesjön samt Uttran. Samtliga sex sjöar har förhöjda halter av PFOS som tidigare bland annat användes i släckmedel för att bekämpa bränder. Mälaren har även förhöjda halter av tributyltenn (TBT) som man förr använde i båtbottenfärger.

Sjöarna Lilla och Stora Skogssjön samt Grindsjön är alla klassade till god kemisk status.

Uppdaterad: 2020-01-10
Kontakt: