Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status i sjöar

Indikator SE. 4.2. 2

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos sjöar som är större än 1,0 km2. I Botkyrka gäller detta elva sjöar. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status när man undantar överallt överskridande ämnen.

Rad-id Kemisk status Senaste värdet (%) Datum

0

Ej god kemisk status

 55

2021

1

God kemisk status

 46

2021

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

Sex av elva statusklassade sjöar i Botkyrka uppnår inte god kemisk status år 2021: Mälaren (Rödstensfjärden), Albysjön, Aspen, Bornsjön, Tullingesjön samt Uttran. Samtliga av dessa sex sjöar har förhöjda halter av PFOS som tidigare bland annat användes i släckmedel för att bekämpa bränder. Mälaren har även förhöjda halter av tributyltenn (TBT) som man förr använde i båtbottenfärger. De fem statusklassade sjöar som uppnår god kemisk status är Brosjön, Mellansjön, Lilla Skogssjön, Stora Skogssjön och Grindsjön. Under 2021 har Brosjön och Mellansjön tillkommit till listan över statusklassade sjöar.

Ingen av de svenska vattenförekomsterna bedöms klara kriterierna för god status med avseende på kvicksilver och bromerad difenyleter. Dessa båda föroreningar är undantagna från ovanstående klassning.

Kontakt:
Uppdaterad: 2022-08-22