Gå direkt till sidans innehåll

F.d. Kyrksjön

Delområde SE. 4.2. 18

F.d. Kyrksjön är en tidigare utdikad sjö som efter år av igenväxning har restaureras till en våtmark. Den får vatten från den uppströms liggande Kvarnsjön (Grödinge), och avvattnas via en bäck/dike till Snäckvikens dalgång och sedan till Kaggfjärden.

Sjön sänktes med drygt 1 meter år 1899 för att få tillgång till mer åkermark. Då vattennivån stigit 1925 så sänktes sjön igen till samma nivå som vid tidigare sänkning. Sjön har efter det påverkats av näringsämnen från omgivande jordbruk och avlopp, vilket har lett till att den helt hade växt igen. Under åren 1977-78 genomfördes grävningar på ett privat initiativ för att återskapa en liten sjöyta.

År 2009 påbörjades ett arbete med att restaurera naturvärden, skapa uppväxtområden för gädda och gynna fågellivet i Snäckvikens dalgång, där f.d. Kyrksjön ingår. Först restaurerades Snäckvikens våtmark nedströms f.d. Kyrksjön, och år 2014 började f.d. Kyrksjön restaureras genom att våtmark återskapades. Redan efter ett år observerades stora mängder gädda och fåglar. Våtmarksområdena förväntas också minska läckaget av näringsämnen till Östersjön. Botkyrka kommun driver projektet tillsammans med Sportfiskarna och lokala markägare.

Uppdaterad: 2021-10-19