Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.5.2

Kemisk status

Klassificering av kemisk ytvattenstatus sker för olika prioriterade (PRIO) ämnen och ämnesgrupper som tillförs/släpps ut i en ytvattenförekomst. Om gränsvärdena som anges i bedömningsgrunderna underskrids vid samtliga övervakningsstationer, klassas ytvattenförekomsten med god kemisk status. Om minst ett av gränsvärdena överskrids vid en av stationerna klassas förekomsten med ej god kemisk status. Om underlagsdata saknas för ett ämne och provtagningsmatris (vatten, sediment eller biota), skall vattenmyndigheten vid klassificering göra en expertbedömning för statusklassning av ytvattenförekomsten.

Länstyrelsens klassning av kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen).

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

2019

Ej god

1

Aspen

2019

Ej god

2

Bornsjön

2014

God

3

Bornsjön

2019

Ej god

4

Grindsjön

2019

God

5

Lilla Skogssjön

2019

God

6

Mälaren - Rödstensfjärden

2019

Ej god

7

Stora Skogssjön

2019

God

8

Tullingesjön

2019

Ej god

9

Uttran

2019

Ej god

10

Kagghamraån

2019

Ej god

11

Tumbaån

2019

Ej god

12

Älvestaån

2019

Ej god

13

Hallsfjärden

2019

God

14

Himmerfjärden

2016

Ej god

15

Himmerfjärden

2019

God

16

Kaggfjärden

2019

God

17

Näslandsfjärden

2019

God

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18