Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.5.2

Kemisk status

Klassificering av kemisk ytvattenstatus sker för olika prioriterade (PRIO) ämnen och ämnesgrupper som tillförs/släpps ut i en ytvattenförekomst. Om gränsvärdena som anges i bedömningsgrunderna underskrids vid samtliga övervakningsstationer, klassas ytvattenförekomsten med god kemisk status. Om minst ett av gränsvärdena överskrids vid en av stationerna klassas förekomsten med ej god kemisk status. Om underlagsdata saknas för ett ämne och provtagningsmatris (vatten, sediment eller biota), skall vattenmyndigheten vid klassificering göra en expertbedömning för statusklassning av ytvattenförekomsten.

Länstyrelsens klassning av kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen).

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Aspen

2019

Ej god

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18