Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.4.2

Siktdjup

Siktdjup är ett mått på genomskinlighet i sjö- och havsvatten. Siktdjupet bestäms genom att mäta avståndet på vilket det mänskliga ögat kan uppfatta ett föremål som sänkts ned från ytan. Siktdjupet varierar med vattnets innehåll av suspenderat material och växtplankton. Det är därmed ett bra mått på näringsstatusen. Ett litet siktdjup indikerar att vattenområdet är övergött.

Siktdjup i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet ( c) Datum

0

Kaggfjärden

 4,2

2018

1

Hallsfjärden

 3,8

2018

2

Himmerfjärden

 3,6

2018

3

Näslandsfjärden

 3,0

2018

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund www.svealandskusten.se

Kommentar

Under det senaste decenniet har Kaggfjärden och Hallsfjärden pendlat mellan stort/mycket stort siktdjup (>4 m) och betydligt mindre siktdjup. I Himmerfjärden (undantaget 2012) och Näslandsfjärden har siktdjupet under hela perioden varit mindre än 4 m och ofta inom gränserna för litet siktdjup (2,5-3,4 m).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket stort siktdjup

>5,4 c

1

 Stort siktdjup

4,0–5,4 c

2

 Medelstort siktdjup

3,4–4,0 c

3

 Litet siktdjup

2,5–3,4 c

4

 Mycket litet siktdjup

<2,5 c

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: