Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Sandviksbadet. Foto: Sara Lee
Sandviksbadet. Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.2.6

Kemisk status

Klassificering av kemisk ytvattenstatus sker för olika prioriterade (PRIO) ämnen och ämnesgrupper som tillförs/släpps ut i en ytvattenförekomst. Om gränsvärdena som anges i bedömningsgrunderna underskrids vid samtliga övervakningsstationer, klassas ytvattenförekomsten med god kemisk status. Om minst ett av gränsvärdena överskrids vid en av stationerna klassas förekomsten med ej god kemisk status. Om underlagsdata saknas för ett ämne och provtagningsmatris (vatten, sediment eller biota), skall vattenmyndigheten vid klassificering göra en expertbedömning för statusklassning av ytvattenförekomsten.

Länstyrelsens klassning av kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen).

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Albysjön

Ej god

2019

1

Aspen

Ej god

2019

2

Bornsjön

Ej god

2019

3

Kagghamraån

Ej god

2019

4

Mälaren - Rödstensfjärden

Ej god

2019

5

Tullingesjön

Ej god

2019

6

Tumbaån

Ej god

2019

7

Uttran

Ej god

2019

8

Älvestaån

Ej god

2019

9

Näslandsfjärden

God

2019

10

Stora Skogssjön

God

2019

11

Lilla Skogssjön

God

2019

12

Grindsjön

God

2019

13

Hallsfjärden

God

2019

14

Himmerfjärden

God

2019

15

Kaggfjärden

God

2019

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2019-12-18