Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE. 4

Botkyrka kommun gränsar i norr till Mälaren och i söder till Östersjön. Landytan kan huvudsakligen indelas i två avrinningsområden. De är Tumbaåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Mälaren och Kagghamraåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Östersjön. Inom de båda sjösystemen finns över 30 sjöar och ett stort antal vattendrag. Det finns stora mängder grundvatten av god kvalitet i de båda mäktiga rullstensåsar som löper från norr till söder parallellt genom kommunen.

Även om förbättringar av vattenkvaliteten har skett på flera håll under de senaste decennierna är de båda sjösystemen fortfarande bitvis övergödda. Tumbaåns vatten är påverkat av tidigare utsläpp från avloppsreningsverk och åkermark. Idag står förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor på vägar och i tätorter för de största utsläppen av föroreningar. Kagghamraåns vatten är också påverkat av tidigare utsläpp från avloppsreningsverk, men dagens utsläpp kommer framför allt från enskilda avlopp och åkermark. Ån är av riksintresse på grund av sina naturvärden och är hem för en unik havsöringspopulation.

Grundvatten från Botkyrkas rullstensåsar strömmar ut i kommunens sjösystem vilket är mycket viktigt för kvaliteten och kvantiteten på vattnet där. Kommunen har två grundvattentäkter; Tullinge och Segersjö som båda är stängda efter upptäckt av PFOS i Tullinges och klorid i Segersjös vatten. En majoritet av Botkyrkas medborgare får idag sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren. I kommunens södra del finns många hushåll som tar sitt dricksvatten från egna brunnar. Dessa brunnar är oftast borrade i berg och innehåller grundvatten från bergets sprickor.

Uppdaterad: 2023-12-08