Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator SE. 1.1. 15

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Under 1990-talet och början av 2000-talet skedde stora förändringar av hur byggnaderna i Botkyrka värmdes upp. En stor mängd oljepannor ersattes av framför allt fjärrvärme och bergvärme. Samtidigt minskade användandet av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen drastiskt. Detta är huvudorsakerna till att koldioxidutsläppen minskade under denna period.

Utsläppen per bil har minskat under mätperioden men samtidigt har bilparken blivit större. Det gör sammantaget att de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Botkyrka inte påtagligt har minskat under mätperioden.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med två år.

Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Rad-id Växthusgasutsläpp per inv Senaste värdet (ton CO2-ekv/inv) Datum

0

Totalt

 107000

2021

1

Växthusgasutsläpp per inv

 1,13

2021

Datakälla: SMHI, nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Kommentar av utvecklingen

Uppdaterad: 2023-09-05