Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.6.1

Slamkvalitet

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Därmed minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att framställa konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och är ett viktigt näringsämne för grödors tillväxt.

Tungmetaller och organiska miljögifter i reningsverkens slam avspeglar kemikalieanvändningen i samhället. För att man ska få ett högkvalitativt slam, med få kemikalier i låga halter, är det viktigt att alla delar av samhället minimerar sina utsläpp av kemikalier via avloppet.

Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Rad-id Parameter, slamkvalitet Senaste värdet (µg/kg slam) Datum

0

Zink (Zn)

 489

2019

1

Koppar (Cu)

 295

2019

2

Mangan (Mn)

 171

2019

3

Krom (Cr)

 23,9

2019

4

Nickel (Ni)

 18

2019

5

Bly (Pb)

 12,6

2019

6

Tenn (Sn)

 12

2019

7

Nonylfenol

 5,6

2019

8

Kobolt (Co)

 3,2

2019

9

Arsenik (As)

 2,7

2013

10

Silver (Ag)

 1,4

2019

11

Kadmium (Cd)

 0,61

2019

12

PAH

 0,52

2019

13

Kvicksilver (Hg)

 0,37

2019

14

PCB

 0,018

2019

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Uppdaterad: 2020-11-02
Kontakt: