Metaller och miljögifter i avloppet

Här visas halter av tungmetaller och organiska miljögifter i Himmerfrjärdsverkets slam och i det renade vattnet som släpps ut i Himmerfjärden.

Himmerfjärdsverket är ett stort reningsverk i södra Botkyrka som renar avloppsvattnet från sex kommuner i sydöstra Stockholm. De halter av tungmetaller och organiska miljögifter som redovisas här är alltså inte enbart genererade av Botkyrkaborna.

Indikatorer

Slamkvalitet

IndikatorSE.7.6.1 Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Kvalitet på renat avloppsvatten

IndikatorSE.7.6.2 Halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket
Delområde SE.7.6
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-01-03
Miljöbarometern