Gå direkt till sidans innehåll

Slamkvalitet

Indikator SE. 7.6. 1

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Därmed minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att framställa konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och är ett viktigt näringsämne för grödors tillväxt.

Tungmetaller och organiska miljögifter i reningsverkens slam avspeglar kemikalieanvändningen i samhället. För att man ska få ett högkvalitativt slam, med få kemikalier i låga halter, är det viktigt att alla delar av samhället minimerar sina utsläpp av kemikalier via avloppet.

Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Rad-id Parameter, slamkvalitet Senaste värdet (µg/kg slam) Datum

0

Zink (Zn)

 488

2020

1

Koppar (Cu)

 312

2020

2

Mangan (Mn)

 178

2020

3

Krom (Cr)

 23,4

2020

4

Nickel (Ni)

 18,7

2020

5

Bly (Pb)

 12,7

2020

6

Tenn (Sn)

 12

2020

7

Nonylfenol

 4

2020

8

Kobolt (Co)

 3,6

2020

9

Arsenik (As)

 2,7

2020

10

Silver (Ag)

 1,6

2020

11

Kadmium (Cd)

 0,66

2020

12

Kvicksilver (Hg)

 0,5

2020

13

PAH

 0,44

2020

14

PCB

 0,015

2020

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-12