Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.2.1

Rödlistade arter

En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad. Rödlistan visar utdöenderiskerna för de arter som finns i Sverige. Rödlista tas fram av ArtDatabanken och uppdateras vart femte år.

Artportalen är en öppen internetportal där den som önskar kan ta del av inrapporterade observationer av djur och växter och själv rapportera in egna observationer.

Antalet bygger på rapporterade fynd av rödlistade arter i artportalen inom Botkyrka kommuns gränser. För fåglar har endast arter som uppvisat något häckningskriterium tagits med.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Totalt

2000

168

1

Totalt

2005

186

2

Totalt

2010

218

3

Totalt

2011

226

4

Totalt

2012

241

5

Totalt

2013

252

6

Totalt

2014

261

7

Totalt

2015

263

8

Totalt

2016

266

9

Totalt

2017

268

10

Totalt

2018

290

11

Rödlistade arter

2000

168

12

Rödlistade arter

2005

186

13

Rödlistade arter

2010

218

14

Rödlistade arter

2011

226

15

Rödlistade arter

2012

241

16

Rödlistade arter

2013

252

17

Rödlistade arter

2014

261

18

Rödlistade arter

2015

263

19

Rödlistade arter

2016

266

20

Rödlistade arter

2017

268

21

Rödlistade arter

2018

290

Datakälla: http://artportalen.se/

Kommentar

Att antalet inrapporterade rödlistade arter i kommunen har ökat sedan år 2000 beror till stor del på att allt fler artfynd rapporteras sedan Artportalen startades upp år 2000. Kunskaperna om vilka arter som finns i kommunen har därmed ökat. Nyckeltalet avser det ackumulerade antalet rödlistade arter som rapportets till och med det aktuella året. Det är ännu för tidigt att bedöma om det faktiska antalet rödlistade arter i kommunen ökar eller minskar.

En svaghet med detta nyckeltal är att vi idag inte har någon bra metod för att notera om en observerad art försvinner helt från kommunen. En annan svaghet kan vara att datainsamlingen kräver att det finns kunniga och aktiva observatörer som rapporterar in sina observationer till Artportalen. Dessa observatörer har glädjande nog ökat i kommunen under senare år.