Gå direkt till sidans innehåll

Rödlistade arter

Indikator SE. 3.2. 1

En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad. Rödlistan visar utdöenderiskerna för de arter som finns i Sverige. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och uppdateras vart femte år, senast år 2020.

Artportalen är en öppen internetportal där den som önskar kan ta del av inrapporterade observationer av djur och växter och själv rapportera in egna observationer.

Antalet bygger på rapporterade fynd av rödlistade arter i artportalen inom Botkyrka kommuns gränser.

Datakälla: http://artportalen.se/
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
349 arter (2022)

Kommentar

Att antalet inrapporterade rödlistade arter i kommunen har ökat sedan år 2000 beror till stor del på att allt fler artfynd rapporteras sedan Artportalen startades upp år 2000. Kunskaperna om vilka arter som finns i kommunen har därmed ökat. Nyckeltalet avser det ackumulerade antalet rödlistade arter som rapporterats från 1990 till det aktuella året. Det är ännu för tidigt att bedöma om det faktiska antalet rödlistade arter i kommunen ökar eller minskar.

En svaghet med detta nyckeltal är att vi idag inte har någon bra metod för att notera om en observerad art försvinner helt från kommunen. De flesta men inte alla observationer av ovanliga arter är kvalitetsgranskade vilket innebär att det kan finnas felbestämda arter i de mängder som redovisas. En annan svaghet kan vara att datainsamlingen kräver att det finns kunniga och aktiva observatörer som rapporterar in sina observationer till Artportalen. Dessa observatörer har glädjande nog ökat i kommunen under senare år. Dessutom har antalet rapporter till Artportalen från professionella biologer också ökat under senare år.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27