Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.2.1

Rödlistade arter

En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad. Rödlistan visar utdöenderiskerna för de arter som finns i Sverige. Rödlista tas fram av ArtDatabanken och uppdateras vart femte år.

Artportalen är en öppen internetportal där den som önskar kan ta del av inrapporterade observationer av djur och växter och själv rapportera in egna observationer.

Antalet bygger på rapporterade fynd av rödlistade arter i artportalen inom Botkyrka kommuns gränser. För fåglar har endast arter som uppvisat något häckningskriterium tagits med.

Rad-id Rödlistade arter Senaste värdet (arter) Datum

0

Rödlistade arter

 290

2018

1

Totalt

 290

2018

Datakälla: http://artportalen.se/

Kommentar

Att antalet inrapporterade rödlistade arter i kommunen har ökat sedan år 2000 beror till stor del på att allt fler artfynd rapporteras sedan Artportalen startades upp år 2000. Kunskaperna om vilka arter som finns i kommunen har därmed ökat. Nyckeltalet avser det ackumulerade antalet rödlistade arter som rapportets till och med det aktuella året. Det är ännu för tidigt att bedöma om det faktiska antalet rödlistade arter i kommunen ökar eller minskar.

En svaghet med detta nyckeltal är att vi idag inte har någon bra metod för att notera om en observerad art försvinner helt från kommunen. En annan svaghet kan vara att datainsamlingen kräver att det finns kunniga och aktiva observatörer som rapporterar in sina observationer till Artportalen. Dessa observatörer har glädjande nog ökat i kommunen under senare år.