Gå direkt till sidans innehåll

Rastande och häckande vadarfåglar

Indikator SE. 3.2. 4

Vadarfåglar är en fågelfamilj där de flesta arter är beroende av våtmarker och strandängar för att få tillräckligt med föda under sin flyttning och häckning. Förutom ett mått på biologisk mångfald är denna indikator även ett mått på tillståndet för våtmarkerna och strandängarna i Botkyrka.

De vadarfåglar som årligen brukar häcka i Botkyrka är tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, drillsnäppa, mindre strandpipare, morkulla och rödbena. Övriga vadararter som ses här är vanligtvis rastare som stannar till under sin flyttning till och från häckningsområden norr om Botkyrka. Arter som endast rastar utgör "rastande vadarfåglar" i diagrammet medan arter som både rastar och häckar räknas som "häckande vadarfåglar".

Under 2015 skedde en fördubbling av antalet rastande vadararter i kommunen i jämförelse med tidigare år. Denna ökning kan nästan helt tillskrivas restaureringen av Kyrksjön i Grödinge. Bara i Kyrksjön sågs 21 olika vadararter under året. Några år efter restaureringen av Kyrksjön har dock antalet vadararter som ses rasta i kommunen minskat något. Det totala antalet vadararter som observerats i kommunen är nu (2023) 31 stycken.

Antalet rastande och häckande arter av vadarfåglar i Botkyrka

Rad-id Häckande och rastande vadare Senaste värdet (arter) Datum

0

Totalt

 17

2022

1

Rastande vadarfåglar

 10

2022

2

Häckande vadarfåglar

 7,0

2022

Datakälla: Artportalen artportalen.se
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27