Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Delområde SE. 1. 1

Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner. Mellan åren 1990 och 2021 har Botkyrka minskat utsläppen, mätt i koldioxidekvivalenter, med cirka 72 %.

Det finns två huvudsakliga sätt att beräkna en kommuns eller ett lands utsläpp av växthusgaser. Det vanligaste sättet är att räkna ihop alla utsläpp som görs inom det specifika landets/kommunens gränser. Detta sätt att räkna kan kallas produktionsperspektivet.

Ett annat sätt att beräkna utsläpp är det som kallas konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Utsläppssiffrorna skiljer sig ganska mycket beroende på vilket sätt man räknar. Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet. De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas utifrån en modell, det gör att beräkningarna för konsumtionsbaserade utsläpp är mer osäkra än beräkningarna för produktionsbaserade utsläpp som baseras på statistik.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08