Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald

Delområde SE. 3. 2

Bevarandet av en hög biologisk mångfald är grundläggande för en hållbar utveckling. Det finns många tecken som tyder på att den biologiska mångfalden minskar. Ett par uppföljningsredskap är ArtDatabankens rödlista och Artportalen.

De skogliga nyckelbiotoperna är miljöer av naturskogskaraktär där idag hotade, ofta rödlistade, och andra krävande arter kan trivas. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är: "En livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter." En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad. Under 1990- och 2000-talen har Skogsstyrelsen avgränsat och registrerat ett stort antal nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Var de ligger kan du se i "Skogens pärlor" på Skogsstyrelsens hemsida.

Förändrad markanvändning, till exempel genom ny bebyggelse och hårdgjorda ytor, medför ofta att många arters livsmiljöer påverkas negativt. Därför är det viktigt att vi nyttjar naturen hållbart. Det är också viktigt att vi hittar bättre metoder för att följa upp förändringar i den biologiska mångfalden i kommunen.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27