Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.5.1.6

Avfallsmängder

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som varje Botkyrkabo ger upphov till per år. Kärl- och säckavfall är allt hushållsavfall som inte källsorteras. Med grovavfall och kompostavfall avses avfall som lämnas in på kommunens återvinningscentraler i Fittja och Skyttbrink. Det kan vara metallavfall, wellpapp, kvistar och löv med mera. Förpackningar och returpapper är avfall som lämnas vid förpackningsåtervinningen exempelvis tidningar, plast, glas och papper. Matavfall är organiskt avfall från hushåll, skolor och restauranger. Från och med hösten 2012 har enbostadshusen möjlighet att sortera ut matavfall.

Målet i Botkyrkas avfallsplan är att öka utsorteringen av material som kan återvinnas. Det betyder att kärl- och säckavfall ska minska, och att insamlingen av förpackningar, tidningar och matavfall ska öka.

Andelen källsorterat material från förpackningsinsamlingen i Botkyrka har minskat. En anledning kan vara den minskade insamlingen av tidningar som tros bero på att fler läser tidningen digitalt.

Andelen insamlat matavfall ökar men ligger på en låg nivå. Här förväntas insamlingen öka i takt med att även flerbostadshus börjar sortera ut matavfall. Att sortera ut matavfall är viktigt eftersom det kan användas för att producera biogas och för att kraftvärmeverk som eldar avfall ska få ett torrare bränsle.

Kilogram avfall som uppkommer i Botkyrka per person

Rad-id Avfallsmängder Senaste värdet (kg/invånare) Datum

0

Totalt

 390

2019

1

Kärl- och säckavfall

 183

2019

2

Grovavfall

 153

2019

3

Förpackningar och returpapper

 44,0

2019

4

Matavfall

 10,0

2019

5

Kompostavfall

 0,00

2019

Uppdaterad: 2020-11-02