Gå direkt till sidans innehåll

Avfallshantering

Indikator SE. 5.2. 2

Den vanligaste hanteringsmetoden är förbränning i kraftvärmeverk. Vid förbränning produceras fjärrvärme och el som används i bostäder och lokaler.

Glas, metaller och aluminium återvinns i oändlighet utan att det tappar i kvalitet. Papper kan återvinnas cirka sju gånger och var tredje pappersförpackning i våra livsmedelsaffärer är en återvunnen kartong. Hårda plastförpackningar återvinns bland annat till blomkrukor, medan mjukplast återanvänds till bärkassar, soppåsar och kabelskydd.

Kommunens avfallsbolag, SRV återvinning, kom igång med förbehandling av matavfall under 2012 på Gladö. Då fanns endast en liten rötningsanläggning som inte hade kapacitet att hantera allt matavfall. Istället förbehandlades matavfallet och transporterades till Linköping där det rötades. År 2015 invigdes en biogasanläggning på Gladö och erbjuder idag närproducerad biogas till hela regionen.

Mängden återvunnet material inklusive rötning har ökat sedan 2010. Mängden avfall som deponeras har minskat. Detta är i linje med Botkyrkas avfallsplan. En anledning till att mängden deponerat avfall minskar är att återvinningcentralerna har tog containern för deponi under början av 2013. Avfallet samlas idag in som brännbart med förestående sortering. Mängden komposterbart avfall minskar när mer matavfall går till biogasproduktion.

Utöver nämnda avfallshanteringssystem kan avfall återanvändas. På Skyttbrink återvinningsstation finns till exempel en second hand verksamhet som tar emot och återanvänder produkter.

Hantering av uppkommet avfall i Botkyrka

Rad-id Avfallshantering Senaste värdet (kg/invånare) Datum

0

Totalt

 429

2019

1

Förbränning

 262

2019

2

Återvinning

 130

2019

3

Deponi

 26,0

2019

4

Rötning

 10,0

2019

5

Kompostering

 1,00

2019

Kommentar

Nyckeltalet visar hantering av avfall som har genererats i Botkyrka. Det mesta av hushålls- och grovavfallet förbränns. En del av grovavfall från återvinningscentraler som till exempel wellpapp och metall återvinns. Även avfallet från förpackningsinsamlingen återvinns. I gruppen kompostering ingår främst löv och grenar som samlas in från återvinningscentraler, men även delar av det utsorterade matavfallet komposteras. Resterande del av matavfallet rötas till biogas.

Uppdaterad: 2020-11-02