Gå direkt till sidans innehåll

Avfallshantering

Delområde SE. 5. 2

En stor del av det hushållsavfall som Botkyrkaborna slänger går till förbränning i Högdalens kraftvärmeverk. Energin som bildas vid förbränningen används till uppvärmning av bostäder via fjärrvärmenätet och till att generera elektricitet.

De förpackningar och tidningar som hushållen sorterar ut via tjänsten "Sortera hemma" eller lämnar in på kommunens återvinningsstationer återvinns i olika anläggningar i Sverige och ingår sedan i nya produkter.

Det farliga avfallet är den avfallsfraktion som kan skada miljö och hälsa mest om den inte hanteras på ett korrekt sätt. Exempel på farligt avfall är olika kemikalier, spillolja, elektronikskrot, batterier, glödlampor och lågenergilampor. Det farliga avfallet ska lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler i Fittja eller Skyttbrink.

Deponering är den avfallshanteringsmetod som är sämst ur miljösynpunkt eftersom energin i avfallet inte tas tillvara. Metoden genererar dessutom förorenade områden och det organiska avfallet i en deponi bildar metangas som är en mycket stark växthusgas. I dag är det förbjudet att deponera brännbart och organiskt material.

Utsorterat matavfall behandlas med biologiska avfallshanteringsmetoder som rötning och kompostering. Från rötningsprocessen kan biogas, värme och näring utvinnas.

Kontakt:
Uppdaterad: 2020-11-02