Du är här: Miljöbarometern

Miljöbarometern

Uppföljning SE

Miljötillståndet i Botkyrka

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Trenderna för hur de olika indikatorerna utvecklas symboliseras av tre olika färger, se här nedan.

Huvudområden

Klimat

Trend: 5 av 7 Indikator har en positiv trend5 av 7 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 2

Luft

Utomhusluften i Botkyrka är av bra kvalitet på de allra flesta platser. Det är framför allt i närheten av de stora trafiklederna som halterna av luftföroreningar kan vara förhöjda. Luftföroreningsmätningar och inventering av lavar och kronutglesning på granar visar att luftkvaliteten förbättrats sedan 1980-talet, men att utsläppen från vägtrafiken ej minskat under de senaste åren.

Trend: 3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend3 av 6 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 3

Natur

Naturen i Botkyrka är varierad, med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap, från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.

Trend: 5 av 5 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 2

Vatten

Botkyrka kommun gränsar i norr till Mälaren och i söder till Östersjön. Landytan kan huvudsakligen indelas i två avrinningsområden. De är Tumbaåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Mälaren och Kagghamraåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Östersjön. Inom de båda sjösystemen finns över 30 sjöar och ett stort antal vattendrag. Det finns stora mängder grundvatten av god kvalitet i de båda mäktiga rullstensåsar som löper från norr till söder parallellt genom kommunen.

Trend: 7 av 27 Indikator har en positiv trend7 av 27 Indikator har en positiv trend7 av 27 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 6

Avfall och återvinning

Trend: 0 av 4 Indikator har en positiv trend0 av 4 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 2

Bostad och hälsa

Trend: 0 av 1 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 1

Kemikalier och miljögifter

Trend: 6 av 7 Indikator har en positiv trend6 av 7 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 4

Energi

Trend: 10 av 10 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 2

Transporter

Trend: 7 av 16 Indikator har en positiv trend7 av 16 Indikator har en positiv trend7 av 16 Indikator har en positiv trend

Antal indikatorer: 5

Uppdaterad: 2016-12-05

Kontakt

Skicka meddelande

Ring 08-530 610 00

Telefontider
mån 08.00-18.30
tis-tors 08.00-16.30
fre 08.00-14.30

Besök oss