Miljöbarometern

Miljötillståndet i Botkyrka

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Trenderna för hur de olika indikatorerna utvecklas symboliseras av tre olika färger, se här nedan.

Huvudområden

Klimat

HuvudområdeSE.1
Trend:  5 av 7 indikatorer har en positiv trend

Luft

HuvudområdeSE.2 Utomhusluften i Botkyrka är av bra kvalitet på de allra flesta platser. Det är framför allt i närheten av de stora trafiklederna som halterna av luftföroreningar kan vara förhöjda. Luftföroreningsmätningar och inventering av lavar och kronutglesning på granar visar att luftkvaliteten förbättrats sedan 1980-talet, men att utsläppen från vägtrafiken inte minskat under de senaste åren.
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Natur

HuvudområdeSE.3 Naturen i Botkyrka är varierad med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Vatten

HuvudområdeSE.4 Botkyrka kommun gränsar i norr till Mälaren och i söder till Östersjön. Landytan kan huvudsakligen indelas i två avrinningsområden. De är Tumbaåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Mälaren och Kagghamraåns avrinningsområde vars sjösystem mynnar i Östersjön. Inom de båda sjösystemen finns över 30 sjöar och ett stort antal vattendrag. Det finns stora mängder grundvatten av god kvalitet i de båda mäktiga rullstensåsar som löper från norr till söder parallellt genom kommunen.
Trend:  7 av 27 indikatorer har en positiv trend

Avfall och återvinning

HuvudområdeSE.5
Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Bostad och hälsa

HuvudområdeSE.6
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Kemikalier och miljögifter

HuvudområdeSE.7
Trend:  6 av 7 indikatorer har en positiv trend

Energi

HuvudområdeSE.8
Trend:  10 av 12 indikatorer har en positiv trend

Transporter

HuvudområdeSE.9
Trend:  8 av 16 indikatorer har en positiv trend
Projekt SE
**
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2018-05-25
Miljöbarometern