Energi - Miljöbarometern - Botkyrka kommun

Energi

Den största energianvändningen i Botkyrka sker inom transport och bostadssektorn. Transportsektorn i kommunen är klart beroende av fossila bränslen. Endast ett fåtal procent av de sålda drivmedlen i kommunen är förnybar. Inom industrin finns ett endast ett fåtal oljepannor.

Fjärrvärme är den vanligaste sättet att värma upp våra bostäder. En stor andel av det bränsle som används för att producera fjärrvärme är biobränsle. Under 2012 var denna andel 92 procent. Användningen av oljepannor minskar i takt med att oljepriset stiger. Istället blir det vanligare med värmepumpar och träpelletspannor.

Kommunen har tagit fram en strategi för energieffektivisering inom den egna organisationen (se länken i högerkolumnen). Strategin innehåller en kartläggning av energianvändningen och kommunens målsättningar inom energiområdet. Strategin omfattar åttaganden som kommunen gjort i Borgmästaravtalet. I Borgmästaravtalet förbinder sig kommuner och städer i Europa att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp av växthusgaser.

Under flera år har ett systematiskt arbete pågått för att fasa ut användningen av olja för uppvärmning av kommunens lokaler. Den el som kommunen använder för belysning, ventilation, datorer m.m. är miljömärkt.

Delområden

Energianvändning

DelområdeSE.8.1 Energiförbrukningen i kommunen som geografisk plats.
Trend:  5 av 7 indikatorer har en positiv trend

Energiproduktion

DelområdeSE.8.3 Kommunens olika energikällor för uppvärmning av bostäder och andra fastigheter, samt biogasproduktion.
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Dokument

Strategin innehåller en kartläggning av energianvändningen och kommunens målsättning inom energiområdet och omfattar kommunens egna verksamheter.
Huvudområde SE.8
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2018-07-12
Miljöbarometern