Klimat

Alttext
Bildtext exempel

Klimatet på jorden är ett känsligt system och i takt med att de globala utsläppen av växthusgaser ökar påverkas den globala temperaturen. Den vanligaste växthusgasen är koldioxid men även lustgas och metan står för en betydande del.

Klimatförändringarna innebär bland annat att Stockholmsområdet kommer att få varmare och regnigare vintrar samt torrare somrar. Under sommarhalvåret beräknas värmeböljorna bli längre och inträffa oftare. Forskningen visar att höga medeldygnstemperaturer påverkar hälsan och dödligheten negativt.

Under sommarhalvåret kommer antalet tillfällen med kraftiga skyfall att öka vilket leder till ökad risk för översvämningar och försämrad markstabilitet. Detta leder i sin tur till en ökad risk för skador på mark och egendom.

I samband med riklig och långvarig nederbörd finns stora risker för översvämningar i strandnära områden längs Mälaren med tillhörande sjösystem. Dessa risker kommer att minska när den nya vattenregleringen av Mälaren är genomförd i samband med ombyggnaden av Slussen.

För att få bättre kunskap om hur Botkyrka kommer att påverkas av klimatförändringarna har kommunen genomfört en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (se länken till höger). Analysen beskriver konsekvenserna för kommunen inom ett antal områden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, transportinfrastruktur och människors hälsa. Den ger även förslag till hur Botkyrka bör planera för att undvika ökad sårbarhet och vilka anpassningsåtgärder som kan vidtas.

Delområden

Utsläpp av växthusgaser

DelområdeSE.1.1 Statistik över kommuninvånarnas utsläpp av växhusgaser.
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Lokal väderstatistik

DelområdeSE.1.2 Lokal väderstatistik från Hamra gärde i Tumba.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.1
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2018-05-15
Miljöbarometern