Miljöbarometern
image description

Kemikalier och miljögifter

Giftfri miljö är ett av de mål som riksdagen har satt upp för framtiden. Ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och för naturligt förekommande ämnen ska halterna ligga nära bakgrundsnivåerna.

Delområden

Köldmedier

Delområde SE.7.2
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Miljögifter i fisk

Delområde SE.7.4

Här redovisas undersökning av miljögifter i fisk i kommunens sjöar.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Miljömärkta produkter och livsmedel

Delområde SE.7.5

Här visas andelen av de produkter och livsmedel som köps in i kommunen som har någon form av godkänd miljömärkning.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Metaller och miljögifter i avloppet

Delområde SE.7.6

Här visas halter av tungmetaller och organiska miljögifter i Himmerfrjärdsverkets slam och i det renade vattnet som släpps ut i Himmerfjärden.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.7
Uppdaterad: 2017-10-06