Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.2

Kemisk status i rinnande vatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

God kemisk status

2019

33

1

Ej god kemisk status

2019

67

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Uppdaterad: 2020-01-13