Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.2

Kemisk status i rinnande vatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Rad-id Kemisk status Senaste värdet Datum

0

Ej god kemisk status

 67

2019

1

God kemisk status

 33

2019

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Uppdaterad: 2020-01-13