Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.1

Ekologisk status i rinnande vatten

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt vattendragens biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 3 stycken) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God ekologisk status

2007

50,0

1

God ekologisk status

2009

50,0

2

God ekologisk status

2011

25,0

3

God ekologisk status

2013

25,0

4

God ekologisk status

2017

0,00

5

God ekologisk status

2019

0,00

6

Måttlig ekologisk status

2007

50,0

7

Måttlig ekologisk status

2009

50,0

8

Måttlig ekologisk status

2011

75,0

9

Måttlig ekologisk status

2013

75,0

10

Måttlig ekologisk status

2017

100

11

Måttlig ekologisk status

2019

100

12

Otillfredsställande ekologisk status

2007

0,00

13

Otillfredsställande ekologisk status

2009

0,00

14

Otillfredsställande ekologisk status

2011

0,00

15

Otillfredsställande ekologisk status

2013

0,00

16

Otillfredsställande ekologisk status

2017

0,00

17

Otillfredsställande ekologisk status

2019

0,00

18

Dålig ekologisk status

2007

0,00

19

Dålig ekologisk status

2009

0,00

20

Dålig ekologisk status

2011

0,00

21

Dålig ekologisk status

2013

0,00

22

Dålig ekologisk status

2017

0,00

23

Dålig ekologisk status

2019

0,00

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Kagghamraån, Älvestaån och Tumbaån uppnår inte god ekologisk status utan de klassas alla till måttlig ekologisk status. Tumbaån var tidigare klassad till god ekologisk status, men klassades ner till måttlig ekologisk status år 2011.

Tidigare ingick även Flottsbrosundet (sundet mellan Tullingesjön och Albysjön) i listan över kommunens statusklassade vattendrag. Efter att Flottsbrosundet strukits från listan återstår tre statusklassade vattendrag i kommunen.

Uppdaterad: 2020-01-13
Kontakt: