Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.1

Ekologisk status i rinnande vatten

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt vattendragens biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 3 stycken) som uppnår god ekologisk status.

Rad-id Ekologisk status i vattendrag Senaste värdet (%) Datum

0

Måttlig ekologisk status

 100

2019

1

Otillfredsställande ekologisk status

 0,00

2019

2

Dålig ekologisk status

 0,00

2019

3

God ekologisk status

 0,00

2019

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Kagghamraån, Älvestaån och Tumbaån uppnår inte god ekologisk status utan de klassas alla till måttlig ekologisk status. Tumbaån var tidigare klassad till god ekologisk status, men klassades ner till måttlig ekologisk status år 2011.

Tidigare ingick även Flottsbrosundet (sundet mellan Tullingesjön och Albysjön) i listan över kommunens statusklassade vattendrag. Efter att Flottsbrosundet strukits från listan återstår tre statusklassade vattendrag i kommunen.

Uppdaterad: 2020-01-13
Kontakt: