Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.4.1

Kemisk status i grundvatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i stora grundvattenmagasin. Klassningen görs med stöd av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

Procentuell andel av kommunens statusklassade grundvattenförekomster (totalt 10 stycken) som uppnår god kemisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God kemisk status

2008

100

1

God kemisk status

2009

100

2

God kemisk status

2013

100

3

God kemisk status

2016

90,0

4

God kemisk status

2017

90,0

5

God kemisk status

2018

90,0

6

God kemisk status

2019

80,0

7

Otillfredsställande kemisk status

2013

0,00

8

Otillfredsställande kemisk status

2016

10,0

9

Otillfredsställande kemisk status

2017

10,0

10

Otillfredsställande kemisk status

2018

10,0

11

Otillfredsställande kemisk status

2019

20,0

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/

Kommentar

Av de tio grundvattenförekomster i Botkyrka som klassats av Vattenmyndigheten uppnår idag åtta god kemisk status. Av de tio är det sex grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status år 2021. De är S:t Botvid, Vårsta, Tullingeåsen-Riksten, Rosenhill-Lilla Ström och Uttran.

Tullingeåsen-Riksten och Pålamalm är de grundvattenförekomster som inte uppnår god status. De har fått statusklassen otillfredsställande på grund av förhöjda halter av PFAS 11. Föroreningarna kommer från brandsläckningsmedel som användes på den gamla flygflottiljen som var belägen på Tullingeåsen fram till mitten av 1970-talet.

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: