Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.1.1

Partiklar, årsmedelvärde

Halten av partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer, PM10, mättes mellan 2008 - 2012 i Alby. Partiklar finns i avgaser och uppkommer vid slitage mellan framför allt dubbade vinterdäck och vägbana. Betydelsefulla källor i regionen är därför vägtrafik, men också energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart. Högst halter av PM10 brukar uppkomma på våren. Exponering för partiklar kan ge upphov till nedsättning av lungfunktionen och påverkar luftvägssjukdomar. Partiklar ökar också risken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Partiklar har en klimatpåverkande effekt och leder till nedsmutsning. Till partiklarna finns ofta tungmetaller och organiska miljögifter bundna.

Årsmedelvärde av halten partiklar (PM10) i Alby.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Totalt

2008

11

1

Totalt

2009

12

2

Totalt

2010

11

3

Totalt

2011

12

4

Totalt

2012

14

5

Årsmedelvärde

2008

11

6

Årsmedelvärde

2009

12

7

Årsmedelvärde

2010

11

8

Årsmedelvärde

2011

12

9

Årsmedelvärde

2012

14

Datakälla: Kommunens luftmätningsstation i Alby

Kommentar

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 33 procent. (Datafångst endast för början av året när de högsta halterna brukar uppmätas). Värdet för 2012 ska därför tolkas med stor försiktighet och endast ses som indikativt.